Az iooo.hu Általános Üzleti Feltételei

Az alábbi üzleti feltételek határozzák meg azokat a feltételeket, melyek keretében az iooo.hu szolgáltatásainak felhasználása történik, melynek üzemeltetője az Iooo Online Kft. (székhely: 2161 Csomád, Levente utca 14/A, cégjegyzékszám: 13-09-175720) (a továbbiakban: iooo.hu) Kizárólag jelen Általános Üzleti Feltételek érvényesek. Az ügyfél ettől eltérő Üzleti Feltételeit nem fogadjuk el.

 1. A szolgáltatások körének leírása
  1. Az iooo.hu egy internetes partnerkereső oldalt működtet, és ingyenesen, illetve fizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat kínál a regisztráló természetes személy (a továbbiakban: Tag; az iooo.hu és a Tag a továbbiakban együtt: Felek) részére. A Tag hozzáférést kap az iooo.hu adatbázisához, amely más Tagok nyilvános profiljait és a velük kapcsolatos információkat tartalmazza.
  2. A regisztráció, profil létrehozása, más Tagok közötti keresés és azok nyilvános profiljainak megtekintése minden ügyfél számára ingyenes (a továbbiakban: ingyenes tagság). Az ingyenes tagság keretében rendelkezésre álló használati lehetőségek az iooo.hu szolgáltatásainak csak egy szűk körét foglalják magukban.
  3. A fizetős tagságnál a Tag alap (a továbbiakban: alap előfizetés) és prémium (a továbbiakban: prémium előfizetés) szolgáltatási csomagokból választhat. A fizetős szolgáltatási csomagokról a Tag megrendelés előtt tájékoztatást kap, hogy milyen szolgáltatásokat tartalmaznak.
  4. 1.4. Az ingyenes tagságra feliratkozó Tagok számára továbbá fennáll a lehetőség, hogy fizetés ellenében igénybe vehető tagságra jelentkezzenek (a továbbiakban: fizetős tagság). A Tag a fizetős tagság megrendelése előtt tájékoztatást kap a fizetés ellenében igénybe vehető aktuális szolgáltatásokról és a fizetési feltételekről. A Tagnak kötelezettsége csak azt követően keletkezik, ha a fizetős tagság megrendelését előfizetési díj megfizetésével megerősíti.
  5. A szolgáltatónak joga van a még ki nem fizetett előfizetési csomagokat előzetes értesítés nélkül módosítani. Ez vonatkozhat a csomagok futamidejére illetve az értékére.
  6. Az iooo.hu jogosult harmadik felet - alvállalkozót és teljesítési segédet - megbízni a szolgáltatások teljes spektrumának vagy azok egy részének nyújtására. Az ügyfelet emiatt hátrány nem érheti.
  7. 1.7. Az iooo.hu nem tudja garantálni a sikeres partnerközvetítést. Az iooo.hu ezért nem felelős abban az esetben, ha a szerződés időtartalma alatt senkivel sem sikerül kapcsolatba lépnie. Ez nem érvényes, ameddig létezik érvényes megállapodás bizonyos fizetős szolgáltatások részét képező „kapcsolatgaranciáról”. Amennyiben a sikergarancia a megállapodás tárgyát képezi, ennek feltételei az alábbiak: 3 hónapos futamidejű prémium előfizetés esetén legalább 5, 6 hónapos futamidejű prémium előfizetés esetén legalább 10 kapcsolatot garantálunk. Kapcsolatnak számít:
   • minden olyan más Tag saját maga által írt üzenete, amelyet Ön egy elküldött mosoly, elküldött kérdések vagy egy elküldött üzenet eredményeképpen kap tőle, és
   • minden olyan Ön által írt üzenet, amelyet Ön egy másik Tagtól kapott mosoly, kapott kérdések vagy egy kapott üzenet eredményeképpen küld el ennek a felhasználónak.
   Ahhoz, hogy érvényt szerezzen e garanciának, annak további feltétele, hogy 3 hónapos prémium előfizetés esetén legalább 15, 6 hónapos prémium előfizetés esetén legalább 30 alkalommal próbált kapcsolatot létesíteni saját maga által elküldött szabadon megfogalmazott üzenet formájában. Az „Adatlapom“ oldalt teljes körűen és személyét kifejezni képes tartalommal kitöltötte, hogy legalább egy profilképet beállított amelyen jól látható és felismerhető, hogy rendelkezik még aktív fizetős tagsággal, és hogy rendszeresen bejelentkezik profiloldalára, legalább heti háromszor, valamint hogy a felmondási határidejének lejártát megelőzően legkésőbb 10 nappal e-mailben, a mail@iooo.hu címen tájékoztat bennünket arról, hogy igénybe kívánja venni a kapcsolatgaranciát. Ha teljesülnek mindezek a feltételek, akkor igényt támaszthat fizetős tagságának egyszeri ingyenes meghosszabbítására az aktuális fizetős tagságának futamidejének felével.
 2. Regisztráció, szerződéskötés
  1. Az iooo.hu szolgáltatásainak használatához való hozzáférés feltétele a díjmentes regisztráció. A regisztrációhoz az ügyfélnek egy e-mail címre, valamint egy saját maga által választott jelszóra van szüksége. Az ügyfélnek továbbá meg kell adnia saját nemét, valamint születési évét. Választható módon importálhatja ezeket az adatokat a „Regisztráció Facebookkal“ gomb megnyomásával Facebook-profiljából, ameddig ez a funkció rendelkezésre áll.
  2. A Tag a regisztrációjával kijelenti és szavatolja az alábbiakat:
   • a Tag természetes személy és a regisztráció időpontjában betöltötte a 16. életévét;
   • amennyiben a Tag a regisztráció időpontjában a 18. életévét nem töltötte be, a Megállapodás érvényességéhez a törvényes képviselője írásbeli hozzájárulása szükséges, melyet a Tag köteles a regisztrációtól számított 15 napon belül az iooo.hu rendelkezésére bocsátani. Az iooo.hu nem köteles a hiány pótlására figyelmeztetni a Tagot. Amennyiben a Tag ezt a kötelezettségét elmulasztja az iooo.hu-nak joga van a Tag tagságát megszüntetni. Az iooo.hu nem köteles erről külön figyelmeztetést adni a Tag számára. Az iooo.hu nem vonható felelősségre a Tag ezen kötelezettségének elmulasztása miatt.
   • a Tagot nem ítélték el jogerősen valamely, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni, illetve az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmény elkövetése miatt;
   • a Tag által a Weboldal használata, valamint a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, illetve közzétett adatok, információk, képek pontosak, kizárólag a Tagra vonatkoznak, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetőek, továbbá nem sértenek személyhez fűződő jogot, valamint nem ütköznek hatályos jogszabályba.
   • a Tagnak egyidejűleg csak egy nem törölt profilja lehet az iooo.hu-n. A Tag kötelessége erről gondoskodni. Amennyiben az iooo.hu tudomására jut, hogy a Tagnak több profilja van, akkor az iooo.hu fenntartja a jogot, hogy véletlenszerűen törölje a Taghoz tartozó plusz profilokat.
  3. A regisztrációval egyúttal egy ingyenes szerződéses tagsági jogviszony jön létre az iooo.hu és a Tag között.
  4. Az ügyfél szavatolja az iooo.hu-nak, hogy a regisztráció, valamint adott esetben a fizetős tagság megrendelésének folyamata során megadott adatok teljes körűek és megfelelnek a valóságnak.
 3. Fizetés ellenében igénybe vehető ajánlatunkra vonatkozó különleges szabályozások
  Ha a Tag fizetős tagsági viszonyt létesít, az előbbieken túl az alábbi feltételek érvényesek:
  1. A Tag a fizetős szerződés megkötése előtt tájékoztatást kap a fizetés ellenében igénybe vehető aktuális szolgáltatásokról, az árakról és a fizetési feltételekről.
  2. A Tagnak kötelezettsége csak azt követően keletkezik, ha a fizetős tagság megrendelését előfizetési díj megfizetésével megerősíti.
  3. A fizetés ellenében igénybe vehető fizetős tagság megrendelésével a Tag és az iooo.hu között ilyenkor egy újabb szerződéses jogviszony jön létre az ingyenes tagságon felül. A fizetés ellenében igénybe vehető fizetős tagi szerződéses viszony az iooo.hu rendszere által sikeresnek vélt fizetéssel jön létre.
  4. A megállapodott díj előre fizetendő és azonnal esedékes. Ameddig nincs egyéb írásos megállapodás, vagy a törvény másképp nem rendelkezik, a díjak visszatérítése nem lehetséges.
  5. Ha a Tag egy esedékes összeg fizetését jogosulatlanul elmulasztja, az iooo.hu előzetes felszólítást követően jogosult az ügyfél hozzáférését átmenetileg zárolni, amíg a fizetési hátralék meg nem érkezik az iooo.hu-hoz. A szerződés futamidejét az átmeneti zárolás nem befolyásolja. A nemfizetéssel az iooo.hu-nak okozott kárt az ügyfélnek meg kell térítenie az iooo.hu részére, kivéve, ha a fizetés neki fel nem róható okból maradt el.
 4. Fizetési feltételek
  1. A számla összegét a választott időszakhoz alapjában véve előre és bármiféle levonás nélkül szükséges megfizetni az iooo.hu részére.
  2. A fizetős tagsági viszony létesítésével és a fizetési adatok megadásával a Tag feljogosítja az iooo.hu-t a fizetési folyamat lebonyolítására.
  3. Sikeres, de nem jóváírt előfizetés után történő többszörös nem jóváírt előfizetéseket a szolgáltató nem köteles visszatéríteni.
  4. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges fizetési rendszert a Voxpay Kft. (a továbbiakban: Fizetési szolgáltató) működteti. A fizetési rendszerrel kapcsolatos tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek a www.voxpay.hu weboldalon érhetők el.
 5. Adathasználat, -továbbítás és -továbbközvetítés
  A személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat az iooo.hu Adatvédelmi nyilatkozat menüpontjában találja.
 6. Regisztráció, felmondás
  1. A Tag az ingyenes és fizetős tagságát bármikor felmondhatja (a továbbiakban iooo.hu profil törlése).
  2. Az iooo.hu profil törlését a „Profil törlése“ gombra kattintva teheti meg. A tagság azonnali hatállyal megszűnik.
  3. A Tag személyes adatainak törlése esetén az adatbázisból a felhasználó személyével összefüggésbe hozható információk helyreállíthatatlan formába kerülnek, a járulékos technikai adatok pedig kizárólag a rendszer további működése szempontjából szükséges módon és mértékben maradnak fenn.
  4. Az iooo.hu profil törlése esetén a Tag az általa már teljesített, de a felmondás miatt igénybe nem vehető Előfizetési időszakra vonatkozó díj arányos részét nem követelheti.
  5. A fizetős tagsági szerződés automatikusan nem hosszabbodik meg. Ezt mindig a Tagnak kell megtennie.
  6. A fizetős tagság lejártát követően az ügyfél státusza automatikusan visszaáll a korlátozott felhasználási jogosultságot biztosító ingyenes tagsággá.
  7. Az ingyenes és a fizetős tagság mindkét felet megillető rendkívüli felmondásának joga változatlanul fennáll. Az iooo.hu különösen akkor élhet a rendkívüli felmondás jogával, ha az ügyfél a regisztráció, ill. a megrendelés és/vagy a későbbi adatmódosítás során szándékosan hamis adatokat ad meg, vagy több ízben megsérti jelen Általános Üzleti Feltételeket, és az iooo.hu előzetesen sikertelenül figyelmeztette az ügyfelet az Általános Üzleti Feltételek betartására (felszólítás).
 7. Használat
  Az iooo.hu garantálja szolgáltatásainak 99,7%-os elérhetőségét a naptári év során. Ebbe nem számítanak bele az iooo.hu-nak fel nem róható, például a szükséges karbantartási munkák miatti, vagy vis maior és az internet műszaki meghibásodásai okán történő szolgáltatás-leállások. Az iooo.hu szolgáltatásainak teljes körű használatához az ügyfélnek mindig a legújabb technológiát (böngésző) szükséges használnia, illetve lehetővé kell tennie azok használatát a számítógépén (pl. Java Script, cookie-k aktiválása). Régebbi vagy nem általánosan használt technológiák alkalmazásakor előfordulhat, hogy az ügyfél az iooo.hu szolgáltatásait csak korlátozottan tudja használni.
 8. Az iooo.hu felelőssége
  1. Az iooo.hu a szerződés keretein belül alapjában véve csak az azokért a Tagokat ért károkért felel,
   • amelyeket az iooo.hu vagy törvényes képviselője vagy teljesítési segédje szándékosan vagy durva gondatlansággal idézett elő,
   • amelyek az életben, a testi épségben és az egészségben keletkeztek, és amelyeket az iooo.hu vagy egy törvényes képviselője vagy teljesítési segédje okozott,
   • amelyek olyan kötelezettség megsértésével keletkeztek, amely teljesítése a szerződés szabályszerű megvalósulását voltaképpen elsőként lehetővé teszi, és amely betartásában az ügyfél rendszerint bízik és bízhat (kardinális kötelezettség).
   • Minden eltérő esetekben az iooo.hu felelőssége annak jogalapjától függetlenül kizárt.
  2. Kártérítési igény az előre látható, tipikus szerződéses károkra korlátozódik.
  3. A felelősség korlátozását az iooo.hu összes szervezeti egysége, alkalmazottja és teljesítési segédje az előbb leírtaknak megfelelően alkalmazza.
  4. Amennyiben a termékszavatossági törvény szerinti, garanciavállalásból származó vagy csalás, megtévesztés miatti felelősség merül fel, arra az előbbi felelősséget érintő szabályozások nem vonatkoznak.
  5. Az iooo.hu más Tagok nem megengedett adataiért vagy viselkedési módjaiért nem tud jótállást vállalni, azonban egyes meg nem engedett adatokat vagy Tagok profiljait, amelyek nem megengedett voltáról az iooo.hu tudomást szerez, zárolhat.
 9. Az ügyfél felelőssége és kötelességei, tiltott magatartásformák, mentesülés
  1. A Tag a regisztrációjának adataiért és ezzel együtt az ezáltal rendelkezésre bocsátott információkért egyedül saját maga felel.
  2. A Tag garantálja, hogy a megadott adatok megfelelnek a valóságnak, és azok leírják az ő személyét. A szerződéses felek megállapodnak abban, hogy az iooo.hu jogában áll a megadott adatok helyességét adott esetben ellenőrizni.
  3. A Tag kötelezettséget vállal arra, hogy az iooo.hu szolgáltatásait csak olyan módon és csak olyan célból használja fel, hogy azzal nem sérti meg jelen ÁSZF-et, a hatályos törvényeket, vagy harmadik fél jogait. A Tag számára különösen az alábbi tilalmak vannak érvényben:
   • Tilos rasszista, pornográf, erőszakot magasztaló vagy azt ártalmatlan színben feltüntető, valamint erkölcstelen tartalmak terjesztése. Ugyancsak tilos olyan információk terjesztése, amelyek az emberi méltóságot vagy más büntető törvénykönyv által védett jogi értékeket sértik, különös tekintettel más felhasználók sértegetésére, zaklatására, rágalmazására vagy fenyegetésére és harmadik fél jogainak megsértésére (beleértve a személyiségi jogokat). Továbbá tilos bűncselekményekre felbujtani vagy azokhoz útmutatást nyújtani és azok terjesztését elősegíteni.
   • Tilos személyes adatait vagy egyéb olyan információt közzétenni az adatlapján, mely által közvetlenül elérhetővé válik.
   • A Tag garantálja, hogy az iooo.hu ajánlatai és szolgáltatásai keretében nem használ fel fényképeket, szövegeket, szoftvereket vagy más szerzői jogvédelem alatt álló információkat az ehhez szükséges jogok és jóváhagyások megléte nélkül.
   • Tilos olyan adatok feltöltése, amelyek vírust tartalmaznak (fertőzött szoftverek).
   • A felhasználóneveket és jelszavakat tilos továbbadni harmadik fél részére és harmadik féllel közösen használni.
   • Tilos a szolgáltatást olyan módon használni, hogy az harmadik fél tartalomkínálatának az elérhetőségét akadályozza.
   • Tilos az üzenetek elfogása vagy az erre tett kísérlet.
   • A Tagoknak történő üzenetküldés nem szolgálhat semmilyen más célt, mint az egyéni, nem üzleti célú kommunikációt. Különösen tilos kéretlen tömeges levelek terjesztése.
   • A Tag tagságával összefüggésben nem követhet szakmai és/vagy üzleti célokat. Az áruk vagy szolgáltatások megvásárlására történő felhívás vagy azok ajánlása más tagok számára különösen nem megengedett, ha ez nem az iooo.hu kifejezett engedélyével történik. Ha a felhasználó a felszólítás ellenére folytatja a szerződési feltételek megsértését, vagy kereskedelmi célú használatát a szolgáltató kötbért számolhat fel. Ennek díja: 100.000 Forint/eset
  4. Ha a Tag a felhasználói viszonyból eredő kötelezettségét megsérti, az iooo.hu a törvényi rendelkezéseknek megfelelően az ebből eredő károk, ill. a szükséges ráfordítások megtérítését követelheti. Ez nem érvényes akkor, ha a Tag neki nem felróható okból szegi meg kötelezettségeit. Ez különös tekintettel magában foglalja a rágalmazás és sértegetés eseteit, a személyiségi jogok, immateriális javak vagy harmadik fél egyéb jogainak megsértését, és azt, ha a Tag kötelességsértő módon más ügyfelek számára a szolgáltatások kiesését okozza.
 10. Zárolás gyanú esetén
  1. Az iooo.hu jogosult harmadik fél megalapozott panasza, jogsértés gyanúja vagy az Általános Üzleti Feltételek megsértése esetén a Tag azon tartalmait zárolni, amelyek erre a panaszra vagy gyanúra okot adnak. A rendkívüli felmondás joga ettől még változatlanul fennáll.
  2. Ha elvárható az iooo.hu-tól az előzetes felszólítás, akkor a zároláshoz az iooo.hu előzetes felszólítása szükséges, hogy a Tag lehetőséget kapjon arra, hogy tisztázza a gyanút, vagy hogy orvosolja a problémát. Ha az előzetes felszólítás nem elvárható, pl. mert a zárolás szükségszerű az iooo.hu vagy egy másik Tagot érő esetleges kár megakadályozásához, az iooo.hu utólag haladéktalanul tájékoztatja a Tagot a zárolásról, majd ezt követően lehetőséget nyújt számára az állásfoglalásra vagy a probléma orvoslására.
  3. Az iooo.hu azonban bármikor törölhet vagy zárolás alatt tarthat tartalmakat, ha az iooo.hu bíróságtól vagy állami hatóságoktól kap felszólítást erre. Ugyanez érvényes, ha a törlés vagy a zárolás az iooo.hu vagy egy másik Tagot fenyegető kár elhárítása érdekében szükséges.
  4. A Tag kötelezettsége a szerződésben rögzített díj megfizetésére - amennyiben fizetős szolgáltatást vesz igénybe - a tartalmak zárolásától függetlenül fennáll. Amennyiben a Tag hozzáférése a fizetős tagi szolgáltatásokhoz zárolásra kerül, és a zárolás utólag indokolatlannak bizonyul, a fizetős tagság szerződéses futamidejét ennek megfelelő mértékben meghosszabbítjuk. Ha a hosszabbítás nem lehetséges vagy tényszerűen nincs értelme, az iooo.hu a zárolás időtartamának megfelelő díjat visszatéríti.
 11. Az Általános Üzleti Feltételek változásai
  Az iooo.hu fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Üzleti Feltételeket jövőbeli hatállyal módosítsa, amennyiben ez nem érinti a szerződéses jogviszony lényeges szabályozásait, és ez olyan változásokra tekintettel szükséges (pl. jogszabályi környezet változása vagy legfelsőbb bírósági ítéletek, piaci feltételek alapvető megváltozása, amelyek az ún. jogügyleti alapok sérüléséhez vezetnek), amelyeket az iooo.hu nem láthatott előre, és amelyek figyelmen kívül hagyása a szerződéses viszonyban alapvető problémákat eredményezne. Lényeges szabályozásnak számítanak különösen a szerződésben megállapodott szolgáltatás futamidejéről szóló, illetve a szolgáltatás módjáról és terjedelméről rendelkezők, beleértve a felmondással kapcsolatos szabályokat. Továbbá olyan változásokat is végrehajthatunk, amelyek a szerződéskötés után keletkező joghézagok kitöltését szolgálják. Ebben az esetben az iooo.hu valamennyi érintett Tagját előzetesen tájékoztatja a változásokról. A változásokat elfogadottnak tekintjük, ha a Tag a változások közlését követő két hónapon belül nem tiltakozik ellenük. Ha a Tag egy változtatás ellen tiltakozik, az iooo.hu fenntartja magának a jogot, hogy a tagsági jogviszonyt 30 napon belül - fizetős tagság esetében mindig a Tag által megfizetett szerződéses futamidő lejártát követően – felmondja.
 12. Záró rendelkezések
  1. Az irányadó jog a magyar jog.
  2. A szóban és írásban történő mellékes megegyezéseket semmisnek tekintjük.
  3. Amennyiben e rendelkezések közül egyesek teljes egészében vagy részben érvénytelenek lennének vagy érvényüket vesztenék, attól a szerződés további része érvényben marad.
  4. Az ügyfél és a szolgáltató közötti valamennyi szerződéses jogviszonyból eredő jogvita esetén az iooo.hu székhelye szerinti bíróság az illetékes.
2017.09.25